Category: Uncategorized

CONTACT CENTER NG BAYAN (CCB)

Ang Sumbungan ng Bayan

Maaring idulog ang mga sumusunod:

  • Pakikipagsabwatan sa mga fixer
  • Tigil serbisyo tuwing “lunch break”
  • Walang tao sa “Public Assistance and Complaints Desk”
  • Walang “Citizen’s Charter” sa ahensya
  • Pagdagdag ng bayarin o “requirements” na hindi nakasaad sa “Citizen’s Charter”
  • Hindi magalang na pakikitungo sa kliyente
  • Walang “special lane” para sa nakatatanda, buntis at may kapansanan
  • Walang “official receipt”
  • Hindi pagtugon/walang maayos na paliwanag sa kliyente
  • Iba pang gawaing sagabal sa mahusay na serbisyo

CCB Contact Numbers:

16565, +63 908-881-6565

To file a complaint:

http://contactcenterngbayan.gov.ph/complaints